خدمات مرکز

تشخیص و درمان اختلالات روانی

تشخیص و درمان بیماری های مغز و اعصاب

روان درمانی

نوار عصب و عضله

EEG و QEEG